admin 评论(0) 2021-01-22 系统

1、统计当前文件夹下文件的个数,包含子文件夹

ls -lR|grep "^-"|wc -l

 

2、统计当前文件夹下目录的个数,包含子文件夹

ls -lR|grep "^d"|wc -l


3、统计当前文件夹下文件的个数,不包含子文件夹

ls -l |grep "^-"|wc -l


4、统计当前文件夹下目录的个数,不包含子文件夹

ls -l |grep "^d"|wc -l

 

5、附:

  • 统计输出信息的行数:
    wc -l 
  • 将长列表输出信息过滤一部分,只保留一般文件,如果只保留目录就是 ^d:
    grep "^-"
评论
    你来打破0评论